Keresés
Close this search box.

Szakterületeink

Ragaszkodunk a kiemelkedő teljesítményhez!

Szívesen segítünk, keresse irodánkat bizalommal!

Számos jogterületen nap, mint nap bizonyítunk. Ésszerű jogi javaslatokat biztosítunk, nem költséges, elhúzódó megoldásokra törekszünk. Bizalommal keresse fel irodánkat elérhetőségeinken, a több évtizedes szakmai tapasztalatainkat szívesen megosztjuk!

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (ún. GDPR) már jó ideje hatályba
lépett és velünk él, azonban továbbra is számos állandó és megújuló kihívást jelent
az adatvédelemhez és információszabadsághoz kapcsolódó folyamatokkal,
dokumentációkkal, eljárásokkal összefüggő helyes törvényi megfelelés és
alkalmazási gyakorlat. Irodánk jogászai adatvédelmi felelős, ang. röv. DPO (Data
Protection Officer) képzetséggel, több éves, országos, nemzetközi szervezeti
struktúrával rendelkező szervezeti referenciákkal biztosítanak egyedi adatvédelmi
ügyek, részleges, teljes átvilágítás, adatvédelmi rendszer, dokumentáció kialakítás és
más kapcsolódó szolgáltatásokat az adatvédelem és információszabadság
területeken.

A családjog számos esetben rendkívül érzékeny és sok szempontból körültekintést
kívánó jogterület, hiszen a magánszemélyek, kiskorúak személyi viszonyait, vagyoni
kapcsolatait érzelmek, emlékek és különös, eltérő megítélésű élethelyzetek töltik
meg. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda házassági közös vagyon megosztás-tanácsadást,
konzultációt, házassági vagyonjogi szerződés készítését, bontóper (válás)
képviseletet, peren kívüli egyezség megkötése jogi szolgáltatásokat, peres és peren
kívüli képviseletet biztosít. Öröklés, öröklési-, eltartási-, életjáradéki szerződések,
hagyatéki végrendelkezés, hagyaték-, végrendelet megtámadása, közjegyzői
hagyatékátadás tárgyban szintén több éves jogi és bírói ítélkezési gyakorlattal
rendelkezik irodánk.

A Kelecsényi Ügyvédi Iroda klasszikus tevékenységi területe a lakó-, ipari-,
mezőgazdasági-, szántó, erdő és egyéb ingatlanokat, külföldi, magyar állampolgárok,
eladó-vevő együttes képviseletét, beruházási, építési, ingatlanfejlesztési, más célú
ingatlan ügyleteit magába foglaló, ingatlan adásvételi, bérleti, ingatlan projekt, más
szerződések, dokumentációk készítése, teljeskörű fölhivatali, elővásárlási, vagy más
joghoz, kötelezettséghez, ügylethez kapcsolódó megbízások, projektek
lebonyolítása. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda ingatlanjogi tevékenyége az egyes
ingatlanok ajándékozási, bérleti szerződések elkészítését, véleményezését, bérlő-
bérbeadói képviseletet is magába foglalja, ugyan úgy, mint az ingatlanok
tulajdonjogához kapcsolódó egyéb ügyek (ingatlan megosztás, elővásárlás,
biztosítékul adás, használat, hasznosítás, bizalmi vagyonkezelésbe adás, építés,
beépítés, ráépítés, egyéb).

A reklámok jelentős szerepet játszanak a fogyasztói társadalomban és az egyes gazdasági folyamatok részét képezik. A piacok, a verseny, a gazdasági eredmények a
reklámok hatására alakulnak, azokat befolyásolják, ezért a reklámok számos
tényezőjű eredményessége, hatékonysága és jogi megfelelősége, mind a reklámozó,
mind a reklámok ellenőrzését végző hatóság tekintetében fontos szerepet játszik. A
Kelecsényi Ügyvédi Iroda reklámkampányok, promóciók, reklám szövegtartalmak,
alátámasztottság, megtévesztő, félrevezető reklám, fogyasztókat jogszabály ellenesen
befolyásoló reklámokkal kapcsolatos hatósági, peres és nem peres eljárásokban,
tanácsadást, jogi szolgáltatásokat és ügyvédi képviselet biztosít.

Irodánk közel két évtizedes társasági jogi tapasztalatokkal, szakjogászi tudományos
fokozattal rendelkező Kollégával rendelkezik cégalapítás, kiválás, összeolvadás,
felvásárlás (ang. mergers and acquisition, röv. M&A), átalakulás (formaváltás) és
egyéb cégjogi (pl. törvényességi felügyeleti, cégbírósági eljárás, végelszámolás,
felszámolás, csődeljárás, tőke emelés, tőke leszállítás, egyéb) területeken. Társaság
alapítása, módosítás akár 24 órán belül.

A bizalmi vagyonkezelés leegyszerűsítve ingó, ingatlan, cég, más vagyontárgy vagy
valamely jog, jogosultság, követelés feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlását
jelenti a vagyonkezelő által, a tulajdonos utasítására, a kedvezményezett részére, a
vagyonkezelési szerződésben meghatározott feltételekkel. A bizalmi vagyonkezelés
a magyar polgári jogszabályokba emelése viszonylag fiatal jogterület, azonban több
évtizedes nemzetközi gyökerekkel rendelkezik. A vagyoni elemek biztonságba helyezéséhez, egyes jogszerűtlennek ítélt eljárásoktól (pl. végrehajtás, elkobzás, zár
alá vétel, stb.) történő megvédéséhez, helyes módszerrel bizalmi vagyonkezelésbe
helyezéshez, emellett a bizalmi vagyonkezelés jogviszonyát gyengítő egyes
körülmények elemzéséhez kimagasló tapasztalatokat biztosítunk. A bizalmi
vagyonkezelés olykor több évre előre rögzíthet egyes jogviszonyokat, és számos
más ok, körülmény miatt indokolt a bizalmi vagyonkezelési szerződések
körültekintő létrehozása, amelyben a Kelecsényi Ügyvédi Iroda gyakorlattal és
tapasztalattal rendelkezik.

A gazdasági társaságokhoz, szervezetekhez, vezető tisztségviselőkhöz,
munkavállalókhoz, magánszemélyekhez köthető, összetett, akár több éves
előzményre visszatekintő gazdasági ügyek számos esetben gazdasági és más
büntetőjogi tényállást (pl. sikkasztás, csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés,
okirathamisítás, befolyással üzérkedés, pénzmosás, egyéb), gyanút, alapos gyanút
valósíthatnak meg. A gazdasági büntető tényállások valószínűsítése, megállapítása,
vagy kizárása jellemzően analitikus, számos polgári jogágat (pl. szerződések joga,
társasági jog) érintő ismeretet, jogi, bírósági ítélkezési gyakorlatot igényel. A
gazdasági társaságok korábbi ügyleteit, a társaság, vagy a szervezethez újonnan
érkező vezetők gyakran kívánják gazdasági büntetőjogi gyakorlattal és szemlélettel
rendelkező szakemberekkel megvizsgáltatni (értsd. büntetőjogi átvilágítás).
Ugyanakkor a vállalati compliance területet is érintik a gazdasági büntetőjogi
ismeretek, módszertanok belső és külső ellenőrzésekbe, viszonyokba történő
beépítése (büntetőjogi compliance). A Kelecsényi Ügyvédi Iroda több éves magas
szintű, akár különösen nagy értékre elkövetett, külföldi érintettségű (pl. off shore,
külföldi személy, egyéb) gazdasági büntetőjogi, a nyomozati és bírósági szakra,
szakértői eljárásokra is kiterjedő, magas szintű gazdasági büntetőjogi tapasztalatokkal rendelkezik. Irodánk jogi képviseletet, jogi szolgáltatást biztosít
sértetti büntető-feljelentések, vagy elrendelt, várható büntető ügyben gyanúsítotti,
terhelti képviselet, a büntetőeljárásban tanú, terhelt, gyanúsított felkészítése esetére.
Vállalatok, magánszemélyek részére büntetőjogi szakvéleményt készítünk,
büntetőjogi tárgyú konzultációt biztosítunk.

A munkajog területe az egyik leginkább dinamikusan változó és rendkívül összetett
jogterület, amelyre számos jogág (pl. adatvédelem, személyiségi jogok védelme,
versenyjog, konkurencia tilalom, szabadalmi és szerzői jog, egyenlő bánásmód stb.)
is jelentős hatást gyakorol. A munkajogi jogviták jelentős kockázatot és vita esetén
jelentős költséget jelenthetnek. A munkajogviszonyhoz kapcsolódó szerződések,
megállapodások, iratok, belső szabályzatok elkészítése és folyamatos karbantartása
elengedhetetlen. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda a munkajogviszonnyal összefüggő
munkavállalói, munkáltatói, munkajogi szerződés és kapcsolódó iratszerkesztést,
peres és nem peres képviseletet, más munkajogi szolgálatatásokat, jogi tanácsadást,
szerződés felülvizsgálatot, jogi szakvéleményt biztosít.

A szellemi tulajdonhoz, egyes eljárásokhoz, a márkákhoz, ezek értékeléséhez,
hasznosításához fűződő jogok és az ezekből fakadó gazdasági ügyletek, a modern és
a felgyorsuló, az információtechnológiai folyamatokkal, digitális eszközökkel
ötvözött gazdasági folyamatokban jelentős szerepet játszanak és kiemelkedő vagyoni
értékeket képeznek. Az ötlet, eljárástechnológiai folyamat, a feltaláló szellemi
terméke alapvetően az újdonság, együtt jár a védelem, érték megállapításának és az
üzleti folyamatokba történő biztonságos bevonásnak a jogi igényével. A Kelecsényi
Ügyvédi Iroda kimagasló tapasztalattal rendelkezik a szellemi alkotások védelme,
védjegy, védjegyértékelés, szlogen, logó márka (brand) védelme terén. Hazai és
nemzetközi szabadalomkutatás, ezekkel összefüggő elemzés, vizsgálat, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti képviselet, know-how, licence, franchise,
szabadalom, védjegybitorlás, utánzás, típusú ügyekben jogi szolgáltatásokat és
képviseletet, jogi tanácsadást biztosítunk.

A vállalati jog az egyes jogágakhoz hasonlóan kevert jogterület, amely alvetően a
gazdasági társaságok üzleti folyamatainak számos ok miatti jogi szolgáltatásait (alapítás, megszüntetés, fizetésképtelenség, tőzsdei jelenlét, fogyasztóvédelem,
kartell, fúzió, összefonódás, projekt management, due diligence, stb.) és a
vonatkozó ismereteket, jogi gyakorlatot foglalja magába. A Kelecsényi Ügyvédi
Iroda startup, K+F, kis-, közép-, nagyvállalati, multinacionális ügyfelei, értékesítési,
szolgáltatási hálózatok, franchise rendszerek, licence, ún. „After Sales”, jótállás,
garancia, szavatossági folyamatokra épülő ügyletek részére közel két évtizede
átfogó, komplex, eseti és folyamatos jogi szolgáltatásokat, tanácsadást nyújt, így a
vállalati, üzleti folyamatokat, mechanizmusokat egészében és részleteiben kiválóan
ismeri. Megbízásaink ellátásához szakértői, igazságügyi szakértői, szakfordítói,
könyvelői, könyvvizsgálói, adótanácsadói, szabadalmi ügyvivői, EU és EU-n kívüli
ügyvédi iroda partnerekkel és kapcsolatokkal rendelkezünk.

A compliance, magyarul vállalati, szervezeti megfelelés egyre fontosabb, bővülő
jogterületeket érintő, önálló szakterületté vált. A szervezetek belső és külső
viszonyaiba határozottan beépült a jogi normák szabályozásától eltérő módszertanú
compliance (irányelvi) szabályozás és vizsgálati igény. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda
teljeskörű és önálló compliance területeket érintő jogi, tanácsadói szolgáltatásokat
biztosít, átvilágítás, compliance rendszer, kockázat feltárás, büntetőjogi compliance,
vállalati visszaélés (ang. internal investigation), közigazgatási bírsággal járó (egyéb)
compliance tárgyú szolgáltatások vonatkozásában, továbbá compilance irányelv-
dokumentáció ((pl. magatartási kódex, visszaélés-bejelentés (ún. whistleblowing),
munkavállalói magatartási kódex, versenyjogi kódex, közösségi média használati
kódex, összeférhetetlenségi kódex, beszállítói magatartási kódex, egyéb))
kidolgozása, létrehozása, működtetése mellett. Vállalati, szervezeti rendszerbe
integráltan teljeskörű ún. compliance officer szolgáltatást biztosítunk, panasz-
bejelentés (ún. whistleblowing) dokumentáció és rendszer működtetése mellett.

A házassági vagyonjog számos polgári jogi alrendszert egyesítő jogterület. A
házasságot kötni kívánók, a házas felek és a házassági jogviszonyt felbontani
szándékozók jogviszonyait a házassági vagyonjog rendezheti. A vagyoni elemek
mozgása, biztosítása, társasági üzletrészek, tagsági viszonyok, a hozzátartozók
vagyoni hozzájárulásai, céljai is jelentős mértékben befolyásolhatják az egyes
házassági vagyonjogi kérdéseket. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda a házassági
vagyonjoghoz tartozó egyes jogviszonyokban, mint házassági közös és házassági
külön vagyonra vonatkozó szerződések, házassági közös vagyon megszüntetése
peres és peren kívüli eljárás tárgyban jogi tanácsadást, képviselet biztosít.

A vagyon utódok, örökösök részére történő átadása a halál esetére szóró
végrendelet, az öröklési szerződés elkészítése rendkívüli körültekintést igényel,
hiszen előfordulhat, hogy az örökhagyó vagyon átadásra vonatkozó akarata utóbb
csak az iratokból állapítható meg. Amennyiben a végrendelet hibás, vagy a
megtámadására okot adó körülmény merül fel, az az örökség, vagyoni elemek
átadását és megszerzését befolyásoló bonyolult és költséges jogi folyamatokat
nyithat meg. Az egyes jogi okokból történő végrendelet megtámadása szintén
kiküszöbölhető. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda különös tekintettel a perbeli
bizonyításra, peres, peren kívüli, végrendelet-készítési és egyéb gyakorlattal
rendelkezik öröklés, végrendelet, végrendelet megtámadása típusú jogi ügyek
esetében.

A szerződések joga alapvetően a hazai és a nemzetközi polgári jog egyes jogágait és
az egyedi ügyleti, vagy az üzleti, gazdasági folyamat által definiált (igényelt) egyedi
szerződések (szerződéses dokumentációk) létrehozásának gyakorlatát foglalja
magába. Számos alkalommal találkozhatunk a fogyasztói-, szolgáltatási-, megbízási-,
vállalkozói-, szindikátusi-, építési szerződés, általános szerződési feltételek
fogalmakkal. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda több éves, hazai és nemzetközi jog
érintettségű, országhatárokon átívelő, autóipar, bank és pénzügy, energia ipar,
kereskedelem, környezetvédelem, vegyipar és gyógyszeripar, könnyűipar,
beszállítóipar és egyéb gazdasági szektorokban, angol, német, magyar (és több
nyelvű) szerződések előkészítéséhez, véleményezéséhez, felülvizsgálatához,
elkészítéséhez, egyéb szerződési dokumentációhoz biztosít jogi, ügyvédi
szolgáltatásokat.

A gazdasági élet motorja a verseny, amelynek korlátozása, a jogszabályokba ütköző
befolyásolása, a piaci erőfölénnyel történő visszaélés a Gazdasági Verseny Hivatal
eljárását, egyéb jogi folyamatokat, hatósági bírságokat eredményezhet. Versenyjogi
kockázatelemzés, átvilágítás, piacfelügyeleti, versenyhatósági, engedélyezési
eljárásokban, összefonódás ellenőrzés, vállalatfelvásárlás, fúziókontroll során a
Kelecsényi Ügyvédi Iroda jogi képviseletet, tanácsadást, ügyvédi képviseletet
biztosít.

A Kelecsényi Ügyvédi Iroda a bejelentés-visszaéléshez kapcsolódó szabályzat(ok)
(ún. whistleblowing policy) kialakításában és szervezeti bevezetésében,
alkalmazásban a bejelentések fogadásában kivizsgálásban, mint pártatlan fél
szolgáltatást biztosít (ún. compliance officer), hazai, nemzetközi gyakorlattal
rendelkezik. A visszaélés-bejelentés (ang. whistleblowing) a szervezetekhez
kapcsolódó olyan kontroll-mechanizmus, amely a meghatározott érintettek számára
a külső vagy belső csatornákon keresztül jogsértések, etikai normák, visszaélések
bejelentését vagy nyilvánosságra hozatalát teszi lehetővé, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2019/1937 (2019. október 23.) számú az uniós jog megsértését
bejelentő személyek védelméről szóló rendelete alapján. A rendelet alapján
bejelentési lehetőséget (panasz-bejelentés, ang. whistleblowing) és vizsgálati
módszertant (ún. ang. whistleblowing policy, panasz-bejelentési irányelv) szükséges
biztosítani minden, a magánszektorban vagy a közszférában dolgozó bejelentő
személy részére, akinek a munkavégzéssel összefüggésben jutott tudomására
jogsértésre vonatkozó információ. A bejelentő személy az a természetes személy,
aki a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett,
jogsértésre vonatkozó információt bejelent vagy nyilvánosságra hoz. A bejelentő
személyt a panaszok bejelentésének módja, kivizsgálása, adatok gyűjtése, a
bejelentéssel kapcsolatos egyéb eljárások során védelem illeti meg, a bejelentési
csatornának olyan biztonságos kialakítása és működtetése szükséges, ami biztosítja a
bejelentő személy azonosságának bizalmas kezelését és a jogosultsággal nem
rendelkezők hozzáférését megakadályozza. A bejelentések nyomon követését
(vizsgálatát) pártatlan személy vagy szervezet végzi. A bejelentő személlyel szemben
tilos megtorló intézkedéseket (felmondás, leépítés, felfüggesztés, lefokozás, stb.)
alkalmazni. A Kelecsényi Ügyvédi Iroda panasz-bejelentés (ún. whistleblowing)
szolgáltatásokat (irányelv, módszertan kidolgozás, panaszbejelentés vizsgálat, egyéb)
biztosít vállalati és más szervezeti ügyfelei részére.